CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

 

 REJESTRACJA

Sesja 18-19 listopada 2017

Rejestracja na jesienną sesję egzaminacyjną rozpocznie się we wrześniu.

POZIOMY B1, B2,
(poziom dostosowany do potrzeb dorosłych)

Egzamin odbędzie się, gdy zgłosi się minimum 20 osób na wybrane poziomy!!!

Szczegóły dotyczące rejestracji ukażą się na stronie internetowej na początku września.

Kontakt mailowy:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Kontakt telefoniczny:   Tel. (+38) 0939643277

W sierpniu:  we wtorki i czwartki w godz.: 9.00-13.00

 

 O EGZAMINIE

Ogólne informacje o egzaminie

 1. Podstawy prawne

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

 1. Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1132/1)
 2. Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2288)
 3. Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/1). Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

  2.Struktura egzaminu

 2.1 Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych składa się z czterech modułów (Tabela 1).

Część ustną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań służących do przeprowadzenia tej części egzaminu, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi.

Tabela 1. Struktura egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Poziom zaawansowania / grupa docelowa

Czas trwania części pisemnej

Części składowe egzaminu pisemnego (moduły: testowane umiejętności)

Czas trwania części ustnej

Próg zaliczenia egzaminu

B1

Dorośli

nie dłużej niż 190 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

nie dłużej niż 15 minut

co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu

B2

Dorośli

nie dłużej niż 250 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu

 

 

C1

Dorośli

 

 

Nie dłużej niż 250 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

Nie dłużej niż 20 minut

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

2.2 Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (junior)

Egzamin na poziomie B1 dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza biegłość w posługiwaniu się językiem polskim w odniesieniu do uniwersalnych wskaźników umiejętności, przyjętych dla poziomu B1 w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa 2003).

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów oraztypem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym. Inna jest także liczba zadań tworzących niektóre moduły egzaminu oraz czas przeznaczony na ich rozwiązanie. Ponadto, w przypadku egzaminu dla dorosłych biegłość w zakresie rozumienia tekstów pisanych oraz poprawności gramatycznej jest sprawdzana w obrębie dwóch oddzielnych modułów. Natomiast test dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza te kompetencje w obrębie jednegozintegrowanego modułu.

Warunkiem zdania egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast warunkiem zdania egzaminu dla osóbdorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz ustnejegzaminu (zob. Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.).

Tabela 2. Struktura egzaminu na poziomie B1

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (w wieku 14-17 lat) 

CZĘŚĆ PISEMNA (3 MODUŁY)

CZAS TRWANIA

LICZBA ZADAŃ

LICZBA PUNKTÓW

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

30 min.

5

30

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH

60 min.

7

40

PISANIE

60 min.

2

30

RAZEM:

150 min.

14

100


 

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)

CZAS TRWANIA

LICZBA ZADAŃ

LICZBA PUNKTÓW

MÓWIENIE

15 min.

2

40

 

 1. Przygotowanie do egzaminu i regulamin dla kandydatów: przydatne linki.

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl .

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/zbiory-zadan/

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/


 Procedury dla osób niepełnosprawnych

WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH

 1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:

 1. niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
 2. chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
 3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:

 • słabo widzący,
 • słabo słyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
 • z chorobami przewlekłymi,
 • z dysgrafią i dysortografią.

3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:

a) wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,

b) korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,

c) dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.

4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie komisji lekarskie o dysfunkcji.

5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych.

6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego
z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:

Rodzaj dysfunkcji

Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Zdający słabo słyszący

− korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut

 

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 

Zdający słabo widzący

− dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut

− korzystanie z przyborów optycznych

− odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów

 

− dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów,

Zdający z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych

− dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

− dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)

 

− uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 

Zdający z chorobami przewlekłymi

− dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków

 

− dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków

Zdający z dysgrafią i dysortografią

− zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej

 

 


 HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH

Harmonogram sesji egzaminacyjnych 

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w KOC im.K.Makuszyńskiego w Stryju  odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017.


Uwaga! Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci są zobowiązani do okazania ważnego paszportu lub dowodu tożsamości (ze zdjęciem).

 

СТРИЙСЬКЕ ПОЛЕ НАДІЇ

Культурно-Просвітницький Центр імені Корнеля Макушинського в 2017 році продовжив

реалізацію проекту під назвою «Стрийське Поле надії», яку започаткував в 2014 році. 

Поля надії – це всесвітня акція, яку в 1957 році в Англії започаткував та розпочав Фонд

Марії Склодовської-Кюрі. В 1998 році в Польщі цю акцію розпочав в м. Краків Хоспіс Св.

Лазаря, яка триває до сьогоднішнього дня, і бере в ній участь понад 40 польських міст.

Метою проекту є допомога онкологічно хворим людям та членам їх родин, які опинилися

в скрутній життєвій ситуації, Просвітницька діяльність спрямована на привернення уваги

дітей, молоді та дорослих до чужого болю.

Реалізація проекту розпочалася 25.03.2017 року та проходила в період Пасхальних свят. 

Благодійна акція збору коштів розпочалася 9 квітня 2017 року у Вербну Неділю під

церквами різних конфесій міста Стрия.

25.03.2017, 01.04.2017, 08.04.2017 року в год. 10:00 - 13:00 в приміщенні Культурно-

Просвітницького Центру ім. К. Макушинського по вул. Шевченка, 191, проводились

організаційні зустрічі з учасниками акції та майстер-класи з виготовлення нарцисів.

Спільно з Культурно-Просвітницьким Центром імені Корнеля Макушинського до участі в

акції долучилися такі організації та школи міста: Опікунська Громадська Рада при

Стрийській Міській Лікарні, ГО Екологічно Туристичний Просвітницький Центр «Здоров’я»,

СЗШ № 5 ім. В. Стасюка та СЗШ № 1 міста Стрия.

 Could not load widget with the id 66.

ЕКЗАМЕН сертифікаційний про знання польської мови як іноземної

16 березня  2017 року  Міністер  науки та вищої освіти Польщі надав Культурно-Просвітницькому Центру ім. Корнеля Макушинського дозвіл організовувати державні іспити оцінки знань польської мови як іноземної на рівнях:   A1, A2, B1, B2,– для групи осіб дорослих та на рівнях A1, A2, B1, B2 – для групи дітей та молоді. 

Екзамени, які є достосовані до європейського стандарту  екзаменаційних вимог  Ради Європи , відбуватимуться згідно термінів затверджених Державною Комісією до справ Підтвердження Знань Польської Мови як Іноземної. Отриманий Сертифікат буде єдиним державним документом, який підтверджує знання польської мови як іноземної. До іспиту зможуть приступити усі іноземці, громадяни Польщі,які проживають поза межами держави (Республіки Польщі) та громадяни України, які бажатимуть підтвердити свій рівень знання мови.

«Пригоди Цапка Матолка» у президента Польщі

7 березня 2017 року в Президентському палаці у Варшаві відбулася підсумовуюча зустріч організованих до цього акцій, спрямованих на допомогу полякам і особам польського походження, які проживають в Україні та у Литві. На цю подію з львівського консульського округу було запрошено Юлію Бойко, директор Культурно-просвітницького центру ім. Корнеля Макушинського в Стрию  та вихованців цього позашкільного закладу. В зустрічі взяв участь президент Республіки Польща Анджей Дуда та його дружина Аґата Корнхаузер-Дуда.

Культурно-просвітницький центр  ім. Корнеля Макушинського в Стрию був залучений до акції як  позашкільний навчальний заклад національних меншин.

Акцію допомоги полякам і особам польського походження, які проживають в Україні та у Литві започаткував Патрик Червони, студент з Вашингтону, який звернувся з пропозицією до поляків проживаючих в цілому світі та президента Республіки Польщі, допомоги полякам, які проживають в східній частині Європи у вигляді книжок , дидактичних матеріалів ітп.  

Підчас зустрічі вихованці Культурно-просвітницького центру ім. Корнеля Макушинського в Стрию   показали театральне дійство «Пригоди Цапка Матолка» польською мовою, автором  якого є уродженець міста Стрия, видатний польський письменник, Корнель Макушинський.

На завершення діти зі Стрия, вручили президентові РП Анджею Дуді та його дружині двомовне польсько-українське видання «Пригод Цапка Матолка», автором перекладу якого є видатна  стрийська поетеса, кавалер Ордеру Усмішки,  Теодора Савчинська – Латик.

Допомога дітям зі Сходу - підсумки року допоміжних заходів організованих Президентом РП. Гостями програми "Halo Polonia"TVP Polonia були: Адам Квятковскі, Державний секретар, шеф Кабінету Президента РП та молодь з України, у тому числі вихованка КПЦ ім. К.Макушинського – Анастасія Гаразд. (http://halopolonia.tvp.pl/29401726/07032017-pomoc-dzieciom-na-wschodzie-podsumowanie-akcji-prowadzonej-przez-prezydenta-rp)

 

Фото: Grzegorz Jakubowski

 

Польща і Україна – разом можемо зробити більше

Проект фінансований з коштів Польсько-Української Ради Обміну Молоді

1-7 жовтня 2016 року в місті Перемишль, асоціація Еко-Пшестшень реалізувала проект «Польша і Україна – разом можемо зробити більше», який був фінансований Польсько-Українською Радою Обміну  Молоді Фонду Розвитку Системи Освіти.

Культурно-Просвітницький Центр ім. Корнеля Макушинського польської громади міста Стрия та Гімназія Асоціації випускників І Загальноосвітнього Ліцею в Перемишлі були залучені як партнери з  асоціацією  Еко-Пшестшень з Жешова.

Проект мав на мені наблизити молодих людей з двох країн під час участі в проекті. Такого типу зустрічі дають можливість запізнатися зі щоденним життям ровесників під час занять та під час лекцій, пізнати мову та історію, сьогодення країн партнерів.

Цим проектом хотілося б покращити взаєморозуміння, допомогти подолання упереджень та підтримувати активні форми громадянської позиції серед молодого покоління.

В проекті взяло участь 20 молодих людей з Польщі та 20 України. 

 

xnxx sunny leony analpornstars.info bp xxxx video maula jatt release date hapka.info teefa in trouble movie 2018 worlds smallest dick tryporn.net sax video kannada mia malkova xnxx 2beeg.me telugusex.com free download indian sex vedios pornstarsporn.info xxx bf video
tubdy onlyindian.net saxy babi 89 chats.com bigindiansex.mobi babita xnxx gujrat sexy video hotmoza.tv kamasutra movie hindi police sex video onlyindianporn2.tv tamil pengal sex heavy-r.com xxx-tube-list.net reshma actress
rabari recipe in hindi rajwapsex.com heroine nude xxx movie youtube rajwap.tv indian girls squirt sneha latest pics indianpornvideos.mobi downlode wap badwapi.me desixxxtube2.com sexy.com south heroine beautiful tryporno.net .9xmovies